Pane doktore, z Vašich www stránek (http://www.profis.cz/ordinace/) vyplývá, že se zabýváte velmi širokým spektrem problémů, které se týkají gynekologie, sexuologie, andrologie i psychologie. Zejména andrologie je obor u laické  veřejnosti téměř neznámý. Můžete  specifikovat jeho podstatu?

Je to obor, zabývající se, podobně jako se gynekologie zabývá ženskými problémy, problémy mužskými.Mužské problémy pak andrologie zkoumá z několika hledisek.Lze říči, že se zde využívají poznatky z několika oborů. Případné anatomické potíže, řeší  urologie,  funkční sexuální poruchy spíše sexuologie. Důležité je vyšetření endokrinologické, lépe andrologické endokrinologie.Často je konzultován psycholog. Jedná se tedy vždy o týmovou práci odborníků . Samozřejmě sám  sexuolog musí být dostatečně erudovaný ve všech styčných oborech .

 

Tak před 15ti lety se o andrologii vůbec nehovořilo.

Ano, za minulého režimu měla veřejnost v povědomí maximálně  gynekologii, urologii. O sexu se moc nehovořilo, ale např.MUDr.Radimu Uzlovi se podařilo toto tabu prorazit a ať si kritizuje kdo chce co chce, udělal v této oblasti nemalý kus záslužné práce. To všichni normálně a přirozeně myslící dobře víme. Jenom snad nevíme kolik úsilí ho to stálo. Konečně se sex začal chápat jako něco zcela přirozeného.

 

V minulosti byly  tabu nejen otázky sexu, ale pamatuji se i na spoustu předsudků kolem antikoncepce....

Víte, ono to nezáleží jen na pacientce, ale také na lékaři, jak pacientku poučí a jak ji motivuje.

Antikoncepce má dnes více pozitiv než negativ. I když v minulosti byly i docela oprávněné obavy, ale byla a stále je celá řada vhodných forem antikoncepce. Je na lékaři, aby zhodnotil a sledoval zdravotní stav pacientky tak, aby antikoncepce splnila svůj účel a aby byla pro ženu zdravotně prospěšná a to i hormonální antikoncepce mnohdy nyní i je a to nemyslím jen prevenci osteoporózy. O antikoncepci nebo o hormonální substituci existuje celá řada mýtů a pověr a žel nejsou to jen náboženské předsudky, ale žel také i žabomyší války některých nejmenovaných firem.

Ale abych odpověděl na otázku, ptala jste se na mé pacientky. Je vždy na pacientce, zda chce či nechce antikoncepci se všemi riziky při neužívání a je na lékaři, aby uvážil indikace a kontraindikace těchto pilulek.

Ale když tak hodně hovoříme o minulosti, vzpomínám  v těchto souvislostech na svou praxi v Kyjově, což je kraj s velkým procentem věřících. Já proti náboženství nic nemám, naopak, myslím, že přináší mnoho dobrého pokud není bráno jako dogma. Ale tamní přístup některých žen byl poněkud zarážející. Antikoncepci odmítaly, protože jim to náboženství zakazovalo a na druhé straně opakovaně šly na umělé přerušení těhotenství. A to i přesto, že musely absolvovat nepříjemnou zkušenost s tehdejší interrupční komisí.Takže dle mého názoru je toto chápání přinejmenším zcestné, k tomu pro normálně myslící lidi není třeba dalšího komentáře.

 

Pokrytecké ?

Ano, a to mě přivádí na myšlenku pokrytectví v teď tak módním sexuálním harašení.Prosazují se názory, které prakticky znemožňují navázání kontaktu mezi muži a ženami. Podle nich bych se na krásnou ženu nemohl téměř ani podívat, když to vezmeme do důsledků. Každý vztah, aby se vytvářel, musí mít nějaké podněty. Musí tam být erotično. Je sice vhodné vymezit si předem hranice, určit pravidla, a ty jsou snad v naší společnosti dostatečně vyjádřeny morálkou. Proč tedy něco zpřísňovat a přehánět po vzoru Ameriky. Nejde o nic jiného než o komunikaci. Ženy by měly být schopny sdělit mužům,co jim je a není příjemné a muži by to měli respektovat. Sexuální harašení je vlastně součástí mého oboru - sexuologie -  odborně posuzovat i tyto okolnosti. Samozřejmě nechci bagatelizovat případy skutečného sexuálního vydírání, kdy se muži snaží využít svého nadřazeného postavení vůči ženám. Bohužel, i takové případy existují a existují i od opačného pohlaví.

 

 Pracujete s pacientem (pacientkou) v intimním oboru. Jak získáváte jeho důvěru?

Intimní chápání je velice individuální a citlivé. Každý pacient reaguje jinak a mohou nastat  problémy, na které si musím dávat pozor. Nemohu narušit hranici otevřenosti sdělení mezi lékařem a pacientem, ale přesto musím nastavit nějaká pravidla. Existují nácvikové sexoterapie, kdy používám ústní instruktáž. Při podrobném vyšetření se jen těžko vyhnete i dotykům. Proto považuji za nezbytné pacienta na průběh vyšetření a průběh léčby vhodně připravit. Zpočátku je to nezbytné slovo  užité v pravou chvíli, kdy již je komunikace na běžné téma normální, následně pak můžeme začít s pokusy hovořit o sexu a když to jde, tak u toho zůstaneme, nebo se k tomu vracíme. Hovořili jsme o sexuálním harašení a o možnostech zbytečného obvinění byť jen z nedorozumění ve vzájemné komunikaci. Považuji proto za nezbytné pacientku i pacienta patřičně poučit.

Sdělím poučení o subjektivní hranici osobních intimit s doporučením, aby pacient na každou nepříjemně prožívanou situaci ihned upozornil. S každým na toto téma pohovořím.Vysvětlím mu, že jde o forenzní záznam. Domluvíme se nejen o otevřenosti v komunikaci, ale i o dynamice léčby včetně nácviku. Kdybych např. rozhovor o sexu urychlil, byl bych s léčbou jako slon v porcelánu. Když to poznám sám, nebo když mě pacient upozorní, že je mu něco nepříjemné, zkusím vysvětlit proč jsem zvolil tuto cestu. Pokud trvá na svém, téma po vzájemné dohodě odsunujeme  na některá další sezení, až bude  připraven či připravena. Souvisí to také s tím, o čem jsme již  mluvili,  povědomí veřejnosti o různých oborech a možnostech současných vyšetření.

 

Na co při navazování kontaktu nejvíc spoléháte?

V mém případě se jedná ve velké míře o práci s pocity. Nejde o to jen se vůči lékaři otevřít, ale poznat sám sebe, mluvit sám za sebe, nepřebírat názory, které někde pacient slyšel, ale řešit základní problém postupně lepším sebepoznáním s hledáním možných vhodných korekcí vedoucích k lepšímu souladu ve vztahu i v intimním životě.

 

Jaký typ pacientů k vám chodí nejvíce ?

Máte zřejmě na mysli moji privátní praxi. Má klientela se vyvíjí od roku 1994. Do mé současné ordinace začali zpočátku chodit mí bývalí pacienti z Bohunic s otázkou plodnosti. Se zřizováním center asistované reprodukce jsem tyto pacienty, zejména ženy směřoval více do těchto center, kde mohly lépe využít všechny nové a materiálně-technicky náročná vyšetření a léčebné postupy. Řada mužů z těchto párů pokračuje se sexuologicko-andrologicky zaměřenou léčbou v naší ordinaci. Občas i nyní také supluji psychoterapeutickou léčbu těchto párů, pokud o to požádají.

V naší sexuologické ordinaci se kromě neplodnosti více zaměřujeme nyní především na léčbu funkčních sexuálních poruch mužů i žen a to individuálně, ale i v páru.

Téměř vůbec se v naší ordinaci nezabýváme sexuálními devianty. Protože se mj. jedná i o forenzní záležitosti je v péči o devianty třeba celého týmu pracovníků od lékařů - psychiatrů, psychologů a přes speciálně vyškolené sestry, laboranty až po sociální pracovnice. Také rozhodování je komisielní a mezioborové, což se v malé ambulantní praxi hůře realizuje a proto po neoficiální dohodě s prim.MUDr.Hajnovou z FN U sv. Anny na její oddělení odesílám pacienty s deviací nebo s delikvencí.

 Já více, díky své základní profesi gynekologa, inklinuji poněkud více než psychiatři i k problémům organickým. Samozřejmě včetně všech mezioborových záležitostí.  Jak jsem již sdělil, zabývám se zaprvé v sexuologii funkčními sexuálními poruchami mužů i žen. Zadruhé zůstávám věren svému základnímu oboru - gynekologii a to v plném ambulantním rozsahu. Ostatně vidíte sama, že ordinace je takto i vybavena potřebnými přístroji včetně ultrazvuku. Od gynekologie je pak již blízko k léčbě neplodnosti s léčbou celého páru.

 

 

Vždy jsem u Vás viděla pouze pacienty-muže. Byla to náhoda?

Asi jste se opravdu trefila. Pokud to jde, tak odděluji ordinace pro ženy a muže, pokud se ovšem nejedná o pár. Chápu, že je ženám nepříjemné současně pobývat v čekárně s muži a naopak. Proto máme také objednávky na časovky, aby se zde pacienti nepotkávali. Mám tedy  gynekologickou i sexuologickou ordinaci, ale i mé živobytí je o penězích, a tak preferuji sexuologii, která je více placená a nemusí být tak závislá na pojišťovnách, ale o sexuologii je nyní i poněkud větší zájem.

 

Co je příčinou zvýšené popularity sexuologie?

Prostě už není doba, kdy jsme se museli tvářit, že jsme bezpohlavní a když málokdo by uvěřil, že děti nosí čáp. Konečně si můžeme svobodně přiznat, že sex je něco krásného, co si muž a žena dávají navzájem a i ti otrlejší časem pochopí, že nejenom sexem živ je člověk, ale že k tomu patří i krásný a harmonický vztah a že obojí se vzájemně významně ovlivňuje.

Také příchod moderních podpůrných léků pro muže ovlivnil návštěvnost sexuologické ordinace. Muži mají úžasnou motivaci jít k lékaři, zjistit jak na tom jsou, protože s určitým věkem, stresem nebo  únavou dochází k selhání v intimním životě. Je to pak nepříjemná záležitost, která  může člověka provázet i celý další život. Medikace těchto podpůrných léků se netýká pouze  problému organického, ale užitím ve správnou dobu se významně podílí na zlepšení  psychiky v intimních a do intimních partnerských situací. Ale i zde je na místě opatrnost. Zúčastnil jsem se přednášky jedné nejmenované farmaceutické firmy. Nemám k těmto akcím moc velkou důvěru, protože svůj výrobek propagují za peníze ve jménu a zájmu firmy. Mám totiž pacienty, kteří za mnou přišli s prosbou, abych je tohoto léku zbavil. Říkají, že to stojí  moc peněz a jsou bez něho úplně neschopní. Problém jsem představil jen jako dotaz na  semináři firmy, ale jinak to asi ani nemohlo dopadnout. Byl jsem téměř napaden, že na tyto léky není žádný návyk. To je sice pravda, ale gemblerství se také těžko odvyká, více jsem už nestačil říci, jen tento příměr...  Souhlasím, že léky tohoto typu nejsou oficiálně návykové a mohu potvrdit, že tyto léky jsou nesmírně účinné a díky jim je léčba funkčních sexuálních poruch nesmírně usnadněna. Ale já mám k těmto lékům trochu jiný přístup. Nesnažím se o to, aby pacienti polykali tabletky na stálo, ale aby jim pomohly řešit především počáteční kritickou situaci, aby nabyli důvěru a pokoušeli se pak sami o hodnotný sex. Jsou však i organické příčiny sexuálních poruch, kde je třeba najít vhodné dávkování k dlouhodobému užívání.

 

Jak toho docilujete?

Úspěšný efekt tabletky pomůže vrátit klientovi zpět ztracené nebo narušené sebevědomí a pak se i těší do další „akce". O to větší je úspěch, když se žádaný efekt dostaví i při snižování dávek. Dokonce někdo říká, že mu stačí tabletku olíznout ! Pak jde asi o to, jak působí placebo efekt, ale hlavní je, že se efekt dostaví.  A mnohdy stačí mít jen pilulku s sebou.

 

A jak se léčí poruchy spojené s psychikou?

To se velmi těžko zobecňuje. Léčba je vždy silně individuální. Může se jednat o neurózy, ale také o psychopatii nebo psychózu a to jsou záležitosti více psychiatrické a téma minimálně na další článek. Vy máte ale zřejmě na mysli psychické příčiny funkčních sexuálních poruch.

 

Jaké vyšetřovací metody používáte?

Vyšetření a léčba vlastně začíná ještě před tím než sexuologickou ordinaci pacient navštíví.

Tomu předchází určité sebehodnocení, pacient si začíná vytvářet náhled na svůj problém, který mnohdy již nyní správně pojme jako problém celého páru a sám uvažuje o možnostech léčby a tady naváže na spolupráci se sexuologem.

Takže zpočátku je to slovo a pocity a to vše je třeba usměrňovat objektivizací vyšetřením a sebepoznáním a hledáním vhodných forem léčby do čehož zapadá důvěra v terapeuta a v léčebný postup. Takže zaprvé je to o vytváření vztahu lékař - pacient.

To vše je o vztahu, který se vytváří od vstupu pacienta do ordinace včetně průběhu dalších rutinních lékařských vyšetření jako je anamnéza a vše další. Velmi opatrně je třeba přistupovat k rozboru partnerské vztahové a sexuální situace, protože vše má svůj čas. Navíc při prvním vyšetření nelze vše rozebírat dopodrobna,  protože by se klient při svém sdělení mohl tzv. vybít do následných psychoterapeutických sesí, do kterých je třeba šetřit s pocity a emocemi, protože ty jsou základním „nástrojem", „řezem" i „lékem" v psychoterapii.

Nelze opomenout, že sexuologie řeší i organické příčiny poruch , takže se souhlasem pacienta pozvolna přejdeme k tělesnému vyšetření a dle výsledků pak k laboratorním vyšetřením.

 

Jaké speciální vyšetřovací metody používáte?

Nejčastěji sexuologický pletysmograf. PPG-VPG je přístroj, který elektrokapacitním snímačem měří a graficky vyhodnocuje mikrozměny objemu pohlavních orgánů nejen mužů, ale i žen a to v důsledku změn prokrvení při sexuálním vzrušení. Současně tento důsledek sexuálního vzrušení můžeme srovnávat s psychickým vzrušením, které odpovídá měřeným změnám kožně galvanického odporu. Sexuálními podněty jsou promítané obrázky.

Tento přístroj je v podvědomí lidí chápán spíše jako jakýsi detektor lži, který odhalí sexuální deviace. K tomu mohu říci jen to, že nic není zcela bíle nebo zcela černé. Vyšetření je hodně složité a je třeba několikaletých zkušeností k interpretaci výsledků vyšetření zejména pro soudně- znalecké účely posuzování deviací.

Přístrojem se dá celkem spolehlivě určit sexuální orientace, ale i kvantitativně vyjádřit sílu sexuálního vzrušení na promítané objekty.

V naší ordinaci PPG-VPG přístrojem vyhodnocujeme i funkční sexuální poruchy se kterými pacienti do sexuologické ordinace přicházejí. Porovnáním cévní odezvy a psychického vzrušení a porovnáním reakcí na promítané podněty s reakcemi na následné fantazie lze do jisté míry i určit zda je příčina funkční sexuální poruchy více organická nebo psychická. . Pomáhá při diagnostice a  napoví vhodný výběr léčby.

Každý promítaný obrázek vyšetřovaný pacient ač chce či nechce nějakým způsobem zpracovává, jinými slovy každý takový obrázek spojuje se svými zkušenostmi z minulosti, ze současnosti, nebo také se svými představami o sexu a tím tento obrázek prožívá. Důsledkem takového prožitku je pak určité sexuální vzrušení, ale mohou to být i pocity úzkosti.

Závěrem pro pacienta s funkční sexuální poruchou pak není důležité jen sdělení o jeho sexuální orientaci a preferenci určitých sexuálních aktivit a o výšce jeho vzrušení a jak se blíží či vzdaluje od normálu. Ale praxe ukázala, že je pro pacienta  mnohem důležitější, jak on sám tyto pocity při a zejména po tomto vyšetření zpracuje. Proto bezprostředně po vyšetření provádíme v naší ordinaci pocitový rozbor nad obrázky promítaných objektů a situací a nad odpovídajícími grafy snímaných reakcí. Hodně pak hovoříme o pocitech, které pacienta v analogické intimní situaci ovlivňují a dá se říci, že i ovládají.

 

Ale to už je vlastně psychoterapie, ne?

Ano. Někteří psychoterapeuti mi tento postup kritizovali jako ne zcela vhodný zejména na počátku léčby (asi po 1 měsíci), protože při tomto vyšetření dochází k poněkud předčasnému a násilnému zásahu do intimity jedince. Moje zkušenosti jsou však opačné, ale držím se jedné zásady. A to je ta, že pacienta poučím podrobně o jeho poruše a o možnostech a formách léčby včetně toho, že ho poučím o tomto zásahu do jeho intimity, a nechám ho samotného rozhodnout. Pacient má sice zájem o dynamičtější řešení své poruchy a proto se většinou rozhodne pro pletysmograf. Moje zkušenosti však ukazují, že pacienti po absolvování PPG většinou dobře odstartuje i do následné psychoterapie  analogicky jako po projektivních psychoterapeutických technikách. Jsou však jen zcela ojedinělé výjimky, že se k následné terapii již pacient nedostavil. Ale tyto výjimky jsem vypozoroval spíše po PPG vyšetřeních z různých příčin později načasovaných až v průběhu psychoterapeutické léčby. 

 

 

Máte pocit, že v dnešní době přibývá sexuálních poruch?

Nedomnívám se, že by se dalo říci jen ano, či ne. . Sexuální poruchy vždy byly a budou, zejména ty na organické bázi. Civilizační choroby také dělají své i v oblasti sexu, např. srdečně-cévní onemocnění nebo cukrovka. Ale i psychika je nezanedbatelná. Dříve to mohl být stres o udržení si pozice mezi samci. Psychická zátěž dnešní doby je ale vyšší a to se podepisuje na sexuálním životě mnoha lidí. Nesouhlasím s rovnicí , že vyšší kvalita života, ve smyslu postavení, finančního zajištění a nadstandardních požitků, zlepšuje sexuální výkonnost, jak se mne nedávno ptala nějaká redaktorka z rozhlasu. Jedná se spíš o předsudky. Mohu souhlasit jen s tím, že civilizace dává sexu jiné dimenze, větší možnosti a více prožitku.

Sex by neměl být nikdy jen o výkonnosti a o tom se snažím přesvědčit všechny své pacienty.

  

Lze v  % vyjádřit podíl mužů s poruchou erekce na bázi fyziologické a psychické?

To je velmi zajímavá otázka. V 80.letech se říkalo, že 10-20 % poruch je na bázi organické, 80 % psychické. Dnes, kdy je aktuální andrologie i pro obor urologie a který se dnes snaží suplovat i sexuologii, se tvrdí, že je to přesně naopak. Pravda bude někde uprostřed, protože možnost vyšetření organických příčin je dnes technicky mnohem dostupnější. Ale dnes je to také o klientele mezi těmito obory a tím i o penězích.

 

MUDr. Jiří Čalkovský, Brno

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...