Každá žena po deformaci či ablaci prsu způsobené zhoubným nádorem má nárok na jeho rekonstrukci. Jak takové rekonstrukce probíhají nám popsal primář Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky FNsP v Ostravě - Porubě MUDr. Bronislav Vřeský FNsP Ostrava Poruba

Ženy po chirurgických výkonech na prsou pro závažná onemocnění prsu , zhoubné nádory či stavy s výskytem těžkých dysplastických změn, jsou často více či méně postiženy defor­mací operovaného prsu u operačních výkonů, kde je možné část prsu zacho­vat, nebo jeho úplnou ztrátou tam, kde povaha zhoubného nádoru nedovoluje částečně záchovný operační výkon. K rekonstrukčním výkonům po uvede­ných operacích se dostává poměrně malé procento pacientek. Důvodů je více, nárůst operačních výkonů pro nádorová onemocnění záchovného typu / kvadrantektomie/, které při zajiš'tovací onkologické léčbě jsou dostatečné a pacientky nejsou tímto typem operací kosmeticky významěji limitovány. Dalším důvodem je nedo­statečná informovanost o možnostech rekonstrukčních výkonů samotných pacientek, případně nedoporučení k rekonstrukčnímu výkonu onkologem, který má pro danou operaci rozhodují­cí slovo. Důvodem může být zmenšení přehlednosti terénu pro sledování lokálních recidiv, nedostatečná remise základního onemocnění, nutnost další onkologické léčby aj.. Jaké jsou metody rekonstrukce prsu po ablacích pro nádorová zhoubná onemocnění? V současné době máme prakticky dvě možnosti jak rekounstruovat část event. celý prs.

I.  Použití tzv. expanderové metody, kdy je prs rekonstruován za pomocí implan­tátů. Dnes lze použít silikonem plněné mammární implantáty . Tuto metodu však není možné použít v případě, že
stěna hrudní byla ozařována je postiže­na jizevnatými změnami a kůže v oblasti zamýšlené rekonstrukce je nekvalitní.Metoda je vhodná  pro  rekonstrukci menších prsou.

II.  Rekonstrukce prsu autologní tkání

Jde o operační výkony využívající vlastní tkáně. Kromě místních laloko­vých posunů, například z oblasti zad či podprsní krajiny, je jednou z nejúspěš­nějších metod metoda pomocí laloku TRAM,/ tranzverzální rektus abdominis muskulární lalok/.K rekonstrukci je využívána objemná tkáň plozeného laloku z kůže, podkoží eventuelně části svalu v oblasti podbřišku, od pupku k ochlupení.Uvedený tkáňový přenos z oblastí podbřišku na hrudník může být řešen metodou laloku stopkatého , kdy zůstá­vá celá transferovaná část v kontinuitě na výživné stopce lalok vsunut tubulisovaným podkožím do rekonstruovaného místa hrudníku.

Další možností je použití mikrochirurgických metod, kdy je celý tkáňový blok odpojen a přenesen do rekonstru­ované oblasti, krevní použít i tetováže.

Všechny uvedené operační výkony jsou hraze­ny zdravotními pojišťovnami v plné výši, pokud má žena doporučení onkologa, který provádí dispenzarisaci a má pacientku v péči. Rekonstrukce prsu by měla být indikována po jednom roce od ablace, po ukončení iotera-pie. Je pravdou, že řada zen po odstranění prsu pro nádorové onemocnění se uspokojí s epitezou. Domníváme se, že pokud se operačními výkony podaří rekonstruovat ženě prs, dojde k významnému zvýšení sebevě­domí ženy, s lehčím překonáváním životních překážek a ztrátě fixace na daný problém. Rekonstruovaný prs přináší jistě komfortnější život v oblasti společenské , pracovní i odpo­činkové, než užívání doplňkové epitezy.

MUDr. Bronislav Vřeský

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...