Nejčastějšími příčinami popálenin v dětském věku jsou opařeniny horkou vodou (čaj, káva, polévka, mléko), ty tvoří minimálně 60-70% všech popálenin u dětí. Pak jsou to popáleniny způsobené hořením, které většinou léčíme u starších dětí a dospělých.

Starší děti se popálí hlavně při hrách s hořlavými látkami nebo s pyrotechnikou. U dospělých jsou to často různé profesionální úrazy, např. popálení  způsobené elektrickým proudem nebo při manipulaci s otevřeným ohněm. Postižený člověk je buď přímo ožehnut (např. při výbuchu) nebo na něm začne hořet oděv. Mezi poměrně časté profesionální úrazy patří i poleptání chemickými látkami a okrajově je možno se setkat i s popáleninami vyvolanými radiačním zářením.

 

Co je určující pro dělení popáleni na jednotlivé stupně ?

 

Pouhé zarudnutí bez porušení pokožky zařazujeme do I.stupně. S tím se běžně můžeme setkat např.o dovolených u moře při intenzivnějším slunění..

U II.a stupně (což je povrchnější popálení II.st.) dochází k vytvoření puchýře, kůže pod ním je červená, dochází k porušení epitelu, ale neporuší se škára.  Takto hluboká popálenina se zhojí většinou do několika dnů bez kosmetických následků. Dále  rozlišujeme  ještě II. b stupeň, což je hlubší popálenina zasahující částečně do dermální vrstvy kůže (škáry). Zde je již hojení komplikovanější, trvá déle, kůže se sice zahojí ještě spontánně, ale mohou se vyskytnout  různé kosmetické defekty včetně jizev. 

Pokud je popálenina s příškvarem, plocha je zbarvena černě nebo tmavě hnědě a spodina rány je úplně bílá, pak se jedná  velmi pravděpodobně o popáleninu III.stupně. Většinou se jedná o popáleniny vyvolané hořením, kdy dochází k popálení kůže v celé její tloušťce až do podkožní tukové vrstvy. V tomto případě již léčení vyžaduje bezpodmínečně hospitalizaci s chirurgickými zákroky (nekrektomií -odstraněním odumřelé tkáně a  autotransplantací - přenosem kožních štěpů) v celkové anestesii. U rozsáhlejších popálenin II. a III. stupně, dochází od prvních minut po popálení k velmi rychlému rozvoji popáleninového šoku přesunem tekutin z krevního řečiště do postižených míst. Následně může dojít k ohrožení základních životních funkcí. Velmi důležitý je tedy rychlý transport na specializovaná popáleninová pracoviště s okamžitým zahájením celkové resuscitační péče.

I při menších popáleninách je však nutné vyhledat lékaře, protože záleží nejen na rozsahu, ale i na stupni popálení a ten nemusí laik rozeznat.

 

Co zahrnuje  první pomoc ?

 

Při opaření je nutné postižené místo zchladit, u malých dětí do 1 roku radši vlažnými roztoky nebo vlažnou vodou, která se blíží teplotě těla, aby nedošlo k podchlazení. U starších dětí můžeme zvolit osprchování části těla, ale nedoporučuje se, opět z důvodu podchlazení, chladit celé tělo. Potom stačí už jenom nějaké překrytí rány běžným prostředkem, který je doma k dispozici: třeba prostěradlo, plena, kapesník. Je nutné okamžitě zajistit transport. Pokud jsou popáleniny menších rozsahů, stačí postiženého zavést k praktickému lékaři, u větších musíme okamžitě volat záchrannou službu.

K protišokovým opatřením patří tišení bolesti, což provádíme chlazením, a pak je možné podat např. běžný Paralen. S možností včasného dojezdu záchranné služby bych však doporučoval nechat vše na nich.. Nedoporučuji dát popálené osobě napít, protože při větším rozsahu postižení, které by si vyžádalo operaci, by mohly nastat komplikace při podání celkové anestezie. Záchranáři zajistí podávání tekutin a analgetik nitrožilní infuzí.

 

K jakým chybám při 1.pomoci dochází nejčastěji ?

 

Není vhodné používat na ránu ledovou vodu nebo led, vyjma malých popálenin u dospělého někde na končetinách, kde je to krátkodobě možné. Led musí být ale zabalen třeba do ručníku. Ještě na začátku 90 let byly tendence popálené podchlazovat, ale to již nedoporučujeme pro možnost prohloubení popáleninového šoku.

Ránu nečistit, nemanipulovat s ní, nedezinfikovat, nestříkat ani žádné spreje jako Panthenol apod., jen zchladit omytím a přikrýt čistou, nejlépe vyžehlenou látkou, která je doma k dispozici.

 

Mají se odstraňovat puchýře ?

 

Tento zásah bych radši nechal na posouzení lékaře. My puchýře rozrušujeme, ale doma je třeba pouze ránu zakrýt a co nejdříve navštívit odborné pracoviště.

 

Máme navštívit lékaře i při drobných popáleninách získaných třeba od oleje při smažení ?

 

Určitě.Vždy akutně hrozí infekce rány, která prohloubí stupeň popálení. Takže z povrchní "dvojky", která se může zahojit bez následků  se může stát lehce "trojka" s nevratnými jizvami, což může člověka handicapovat celoživotně.

 

Na jaké pracoviště se máme obrátit ?

 

V České republice jsou dvě specializované Kliniky popálenin a to v Praze a v Brně. V Ostravě je Centrum popálenin a v Hradci Králové specializované oddělení Vojenské nemocnice. Nekomplikované či drobnější povrchní popáleniny jsou schopna léčit v podstatě všechna zdravotnická zařízení.

 

Kdy mluvíme o popáleninách život ohrožujících ?

 

U dětí do 3 let je do 5% popáleného povrchu těla lehká popálenina, od 5% do 10% těžká popálenina, nad 20% povrchu je to život ohrožující popálenina (u dětí do 1 roku nad 10% život ohrožující). U dospělých je do 20% lehčí popálenina, nad 20% těžká a nad 40% život ohrožující popálenina.

Kritičtější jsou vždy popáleniny u malých dětí a u starších lidí, kdy např. popálenina 10% povrchu těla u 80leté osoby může být už život ohrožující. Starší organizmus se těžko vyrovnává s velkou zátěží, mimoto je často přidružena další nemoc, která léčbu komplikuje.

 

Jak probíhá  hospitalizace na Vašem oddělení ?

 

Pokud je pacient na standardním oddělení, probíhá léčba obkladováním popálené plochy, abychom zabránili setrvačnosti působení termického poškození a zároveň odsáváme sekreci, která se na ráně tvoří. Tím současně popálenou plochu čistíme a  bráníme tím možnému vzniku infekce. Tato fáze trvá 24-48 hod., po stabilizaci sekrece pokračujeme léčbou sulfadiazinovými krémy, které povrchnější popáleninu většinou dohojí během 1-2 týdnů. Při hluboké popálenině (III. stupně) musíme nejprve provést odstranění mrtvé tkáně - nekrektomii, takto vzniklý defekt vykrýt kožním štěpem odebraným z nepopáleného místa pacienta - autotransplantaci. Při elektrických popáleninách nezřídka dochází i k rozsáhlým ztrátovým poraněním s nutností amputací celých končetin a pod. 

Při rozsáhlé popálenině, která ohrožuje život člověka, léčíme především  popáleninový šok, který trvá několik dnů a teprve potom, až je stabilizován celkový stav pacienta, pokračujeme v chirurgické léčbě popálených ploch, která sebou přináší další značná rizika jako např.sepsi, hemokoagulační rozvrat či někdy již nevratná multiorgánová selhávání.

Akutní léčba rozsáhlé popáleniny do zahojení všech popálených ploch, dejme tomu na 50% těla, trvá na našem pracovišti přibližně 2- 3 měsíce. Další léčba je ale celoživotní.Vždy dochází k tvorbě hypertrofických jizev, tzn. k jejich zarudnutí, zbytnění, kontrakcím a zvýšené bolestivosti, což způsobuje omezení pohybu, s nutností dlouhodobé rehabilitace s náročnou péčí o jizvy a někdy následujícími rekonstrukčními operacemi. Po několika letech se jizvy začnou vstřebávat a postupně měknou, což zase trvá několik let. Přesto i vyzrálé hypertrofické jizvy jsou následkem po popálení na celý další život.

 

Jak dlouho trvá doléčení a s jakými následky ?

 

 

Při hlubokém popálení vznikají jizvy, které jsou, a to chci  znovu zdůraznit, celoživotním následkem. Jejich léčba je dlouhodobá, většinou celoživotní. Neexistuje žádná metoda, která by jizvy úplně odstranila. Velmi složitými a náročnými rekonstrukčními operacemi zabezpečíme v prvé řadě základní funkce tak, aby nedocházelo k poruchám a omezení hybnosti.

Kosmetické operace jsou možné jen s velkými omezeními. Poškození velkého rozsahu nelze jednoduše nahradit z nepostižených ploch. Alespoň částečnou naději přináší v současné době  metoda náhrady jizevnatých ploch  expandováním nepopálené kůže, ale i tato metoda má své omezené možnosti.

 

Dříve se prováděly transplantace s vepřovou kůží. S jakými výsledky a proč se dnes neprovádí ?

 

Otázka není zcela přesně položena. Krytí biologickým materiálem je v léčbě popálenin známo již několik tisíciletí. Např. již staří Egypťané přikládaly na popálené plochy pláty čerstvého syrového masa. Různě upravené vepřové kůže se používají v léčbě popálenin dlouhou řadu let, vždy však sloužily buď jako dočasný kryt nekrektomovaných ploch či jako určitý typ obvazu na povrchnější popáleniny.

V současné době je jejich používání velmi omezeno pro možný přenos infekčních chorob. Po značně náročných technologických úpravách jsou v menší míře a jen v úzce vybraných indikacích užívány dodnes.  

 

 

Patří mezi popáleniny omrzliny ?

 

Mechanismus poškození tkání u omrzlin je pochopitelně odlišný, nicméně v konečném důsledku popáleninám do jisté míry podobný.

Nejen z těchto důvodů omrzliny na našem pracovišti léčíme také. Dělí se na stupně dle hloubky jako popáleniny a i zde je léčba velmi náročná. Jedná se většinou o hluboké defekty odpovídající popáleninám III.- IV. stupně. Účinkem chladu dochází k vazokonstrikci - zúžení cév, při které odumře celá část např.končetiny a velmi často pak dochází k její amputaci.

Omrzlina může působit krátkodobě, např. při chladném větru, kdy se v teple postižená část znovu bez

či s následky  prokrví. Horší je dlouhodobý chlad způsobující celkové podchlazení organismu. Časté jsou případy bezdomovců nocujících v chladu či mraze bez dostatečného oblečení, dále případy omrzlin při vysokohorské turistice přeceněním vlastních sil či při nedostatečném vybavení . Významnou negativní roli zde hraje pochopitelně i alkohol.

 

Co byste nejvíce zdůraznil k preventivním opatřením ?

 

Nejdůležitější je výchova v rodině. Rodiče musí děti stále upozorňovat  a chránit před nebezpečím, která hrozí s měnícím se vývojem dítěte. Novorozenec nebo kojenec je pasivní, ale v okamžiku kdy se  začne kolem jednoho roku věku pohybovat, začíná nejkritičtější období. Rodiče na to nejsou zcela připraveni, mnohokrát je dítě překvapí tím, že co ještě včera neumělo, dnes již lehce zvládne. Nejčastějším úrazem malých dětí je opaření horkou vodou, v současné době z rychlovarné konvice. Stačí se dostat ke šňůře a stáhnout konvici na sebe.

Další současný fenomén je grilování. Místo použití bezpečného podpalovače si někteří lidé pomáhají nejrůznějšími hořlavinami a když dojde k explozi, nebývá popálený pouze jeden, ale většinou všichni, kteří kolem grilu stojí.

Další příklad tzv. sezónního popálení je vypalování trávy v jarních měsících, či pálení listí na podzim, při kterém se většinou staří lidé dostanou do požáru, ze kterého pro ně již není úniku.

Pyrotechnika a samotné akce s tím spojené např. při oslavách příchodu Nového roku nezpůsobují tolik zranění, jako např. následné hry  dětí s nevybuchlými pozůstatky těchto oslav, které nachází hojně pod okny svých domovů.

Děti např. pubertálním věku si  mohou způsobit úraz i tím, že vylezou na železniční na vagón aniž by si uvědomily, že v troleji je vysoké napětí. Dojde k vytvoření elektrického oblouku aniž by muselo dojít ke kontaktu  s el. vedením. K popálení se potom většinou přidá ještě úraz z pádu z vagónu. Vznikají komplikovaná zranění - polytraumata: popáleniny, zlomeniny, otřesy mozku, zlomeniny lebečních kostí,  zlomeniny páteře apod. Naštěstí je tento fenomén na ústupu po masivní kampani Českých drah a ve spolupráci se zdravotníky a Ministerstvem školství. Drážní inspekce vypravila vlak, kde byla ukázána formou fotek všechna rizika a také zde probíhaly besedy přímo s takto postiženými lidmi.V různých zemích existují předpisy, které brání výrobě oděvů z vysoce hořlavých tkanin.  Jako příklad uvedu silonové zástěry, které nosily naše babičky a které se u sporáku lehce vzňaly.

Ještě dodávám, že jsou naprosto nevhodné televizní reklamy, které  ukazují např. jak děti vaří kávu svým rodičům. Je to vlastně nabádání většinou velmi malých dětí k tomu, aby samy manipulovaly s vařící vodou.

 

Zvyšuje se u Vás příjem čerstvých popálenin ?

 

Statistika uvádí, že popáleniny tvoří 1% všech úrazů a z toho asi 1% je hospitalizováno. U nás to znamená, že ročně hospitalizujeme asi 500 popálených, z toho 150 dětí. Naši spádovou oblast tvoří přibližně hranice jihomoravského regionu. Dalších několik tisíc popálených každoročně ošetříme ambulantně.

 

Co jizvy na duši. Jak zmírnit psychická traumata z trvalých následků popálenin?

 

Již více jak 15 let rozvíjí svou činnost Sdružení na pomoc popáleným dětem, nezisková organizace, kterou založili rodiče popálených dětí a zdravotníci z Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno. Jejich snahou je  pomoci v nejtěžších chvílích jak dětem, tak jejich rodinám, kdy  hlavně po návratu z nemocnice, musí zvládnou obrovský nápor nejrůznějších povinností a prakticky od základů změnit svůj  dosavadní životní styl. Dalším nelehkým úkolem  je zařazení postiženého dítěte zpět do kolektivu. Sdružení se snaží předávat zkušenosti a informace od osob, které už toto vše zažily a které se  nově postiženým dětem i jejich rodičům snaží usnadnit jejich nelehkou situaci  a dát naději na počátku jejich dlouhé a obtížné cesty.

 

Rozhovor s MUDr.Ivanem Suchánkem, vedoucím lékařem dětského odd. Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno-Bohunice.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...