Již v dávné minulosti člověk využíval divoce žijících včel v přírodě, aby od nich získával jako hlavní produkt med nejen k obživě a jako sladidlo, ale i jako zvláštní dar přírody k léčení ran a nemocí. Staří Řekové a Egypťané při­suzovali významnou úlohu produktům včel na zdraví člověka.

Med využíval ve svých léčebných postupech „otec medicíny" Hipokratés. Ba i v starořec­ké mytologii byly bohové na Olympu živeni medem a medovinou, tedy alko­holickým nápojem vyráběným z medu. Později ve středověku již docházelo postupně k cílenému využívání včel a začal se vytvářet specifický obor lidské činnosti - včelařství. Ne každý si uvě­domuje, že včely neposkytují jen med respektive ostatní včelí produkty, ale hlavní přínos spočívá v jejich činnosti tedy opylování.

Co jsou včelí produkty?

 

Med, mateří kasička, pyl, propolis, včelí jed a vosk. Nejrozšířenějším a obecně nejznáměj­ším produktem je med, proto se jim budeme podrobněji zabývat.

 

Med

Med je produktem včely medonosné, která sbírá na květech nektar a sladké šťávy obsažené v rostlinných orgánech. Včela nektar obohatí látkami z vlastní­ho těla, pozmění jej ve svém trávicím ústrojí a uskladní v plástech, kde poz­ději dozrává v med. Samozřejmě včela „nevyrábí" med pro člověka, ale slouží včelstvu jako potrava na zimní období. Není to průmyslový výrobek, ale bio­logický materiál, proto jeho nutriční hodnoty kolísají. Jaké je tedy složení medu? V průměru obsahuje vzájemně vyvážený poměr jednoduchých cukrů glukózy (cukr hroznový 30 až 35%) a fruktózy (cukr ovocný 35 až 45%) a dle původu zdroje určité procento sacharózy (cukr řepný do 12%). To je základní energetická složka cukrů.

Dále med obsahuje organické kyseliny, které jej obohacují vůní a specifickou chuťí, aminokyseliny a enzymy. V medu jsou dále obsaženy v širokém spektru minerální látky a stopové prvky. Jenom jejich vypsání by zabralo polovinu strán­ky. Ovšem med obsahuje i. zcela spe­cifické a výjimečné složky, tak zvané inhibiny, které svými baktericidními účinky z medu činí velmi cenný léčeb­ný prostředek. K tomu přispívá i vysoký obsah cukru. To, že med účinně likvi­duje bakterie si můžeme ukázat na nej­rozšířenější chorobě lidstva - zubním kazu. U Eskymáků bylo prokázáno, že ti, kteří se živili jenom medem, měli zdravý chrup prakticky ve 100%, ale ti, kteří používali rafinovaný cukr vykazo­vali kazivost v 72%! Med lze využít ve výživě člověka skutečně mnohostranně a to jak v prevenci, tak jako podpůrnou léčbu řady onemocnění či tělesných neduhů. Chceme-li odstranit ztuhlost medu, musíme volit mírný ohřev do 50 stupňů, jinak dochází k ničení enzymů a med ztrácí hodnotné látky.

 Med je tedy možno použít:

  • - při zánětech horních cest dýchacích, ať již jako sladidla do plícních čajů nebo rozmixovaný s máslem či cibulí - med při vyšší koncentraci snižuje sekreci žaludečních šťáv a je tedy vhodným
    doplňkem léčby jak žaludečních tak dvanáctníkových vředů.
  • - má zklidňující účinek, proto je vhodný při nespavosti.
  • - přispívá k rozšíření věnčitých tepen a tím k lepšímu překrvení a výživě srdeč­ního svalu.
  • - vzhledem k obsahu železa a mědi se zvyšuje při pravidelném několikaměsíč­ním používání hodnota hemoglobinu- přenašeče kyslíku v tkáních (pokusy prokázaly zvýšení o 8 %)

 

To jsou některé, zdaleka ne vyčer­pávající možnosti využití medu jako podpůrného prostředku při zdravot­ních problémech. O určitých kontra-indikacích se dá mluvit snad jen u diabetiků. Med má ovšem svůj význam již ve výživě kojenců, kdy nedochází ke kvasným projevům v zažívacím traktu, nenadýmá a nezpůsobuje jim tedy bolesti v břišní krajině na rozdíl od pou­žití řepného cukru. Udržuje optimální střevní mikroflóru. Využití je i pro jeho zklidňující účinky. Vřele ho můžeme doporučit i ženám v těhotenství. Med má svůj nezastupitelný význam pře­devším díky svému antisklerotickému účinku ve výživě starých a stárnoucích lidí. Když píšeme o medu nemůžeme opomenout ani nápoj zvaný medovina. Její původ je prastarý, popíjela se již ve starověku. Pravděpodobně je starší než víno. Nejlepší medovina obsahuje 16-17 % alkoholu -je tedy o něco sil­nější než víno.

 

Pyl

Pylová zrna jsou samčí pohlavní buňky vyšších rostlin. Včely jej sbírají a v úlu je zaléván medem a konzervován. Je nezbytnou výživou včelího plodu a mladých včel. Nás ovšem více zajímá, co pyl může poskytnout nám lidem. Na rozdíl od medu obsahuje pyl především bílkoviny a v nich vázané aminokyseli­ny. Zcela konkrétně obsahuje 20 až 47% bílkovin, 12 až 26% sacharidů, 3-  5 % mineálních látek, 2 - 4% tuku, 18 - 21 % vody. K tomu celý komplex vita­mínů B a řady dalších, velké spektrum mastných kyselin, včetně nenasyce­ných. Co můžeme tedy od použití pylu očekávat? Příznivé účinky při snižování
krevního tlaku a chorobách předstojné žlázy, což pro muže středního a vyšší­ho věku není bez zajímavosti. Pyl má příznivé až vynikající účinky u jaterních chorob v kombinaci s medem a mateří kasičkou.

 

Mateří kasička

 

V posledních několika desetiletích se stala mateří kasička centrem pozor­nosti mnoha výzkumných pracovníků na celém světě. Není zázračným elixí­rem života ani všelékem jak se některé bombastické reklamy na produkty z ní snažili veřejnosti namluvit. Přesto seri­ózní vědecké výzkumy potvrdily celko­vý posilující a stimulační vliv na lidský organismus. Dříve než se podrobněji rozepíšeme o jejich účincích a slože­ní, řekněme si, co je mateří kasička? Je produktem - výměškem hltanových žláz včel dělnic. V prvních třech dnech vývoje jsou všechny včelí larvy bez rozdílu živeny mateří kasičkou. Ovšem pak jí přijímá pouze larva ze které se vyvine včelí matka, která jí dostává po celý život. Právě díky této skutečnosti si vědci vysvětlují obrovskou vitalitu včelí matky. Co mateří kasička obsa­huje? V průměru příznivě i na psychiku člověka.

 

 Propolis

 

Produkt včel, který sbírají z různých druhů stromů a slouží jim jako tmel na utěsňování úlu, zaplňování různých otvorů a skulin. Pokrývají jim v tenké vrstvě celou vnitřní stěnu úlu. Propolis má mohutné antibakte-ricidní účinky, což vyjadřuje i samotný název této látky v řečtině (pro poliš - pro ochranu města, tedy v tomto případě úlu). V průměru Propolis obsa­huje 50 - 60% pryskyřic, 5 - 10% silic a podobných látek, 12 až 30% vosku, 5% pylu a jiné příměsi hlavně různých organických kyselin . Celkem lze kon­statovat, že propolis je přírodní mimo­řádně vyvážená látka, velmi vhodná pro léčebné použití, zvláště proto, že jako komplex vykazuje mohutné antibio-tické působení. .Velmi vhodná je kom­binace s antibiotiky, kdy zvyšuje jejich účinnost. Vypisovat opět veškeré účin­ky a možnosti aplikace není pro jejich šíři možné. Tedy alespoň ve zkratce: při zánětech horních cest dýchacích, nosohltanu a mandlí, při vředových chorobách, preventivně proti chřipce, u popálenin, ekzémů, při infekcích ledvin, zažívacího traktu, močových cest, při různých kožních poraněních a trhlinách, při gynekologických onemocněních, pří všech zánětlivých procesech organismu. Mohli bychom pokračovat ještě hodně dlouho. Je zřejmé, jak cenná látka je propolis. Dalším včelím produktem je včelí vosk, který pro nás není ze zdravotního a výživářského hlediska podstatný, ovšem pro včely představuje jakýsi stavební materiál.

 

Včelí jed

Ještě jeden včelí produkt stojí za povšimnutí a to je včelí jed. Jeho použití v lékařství se opět datuje již od starověku, kdy léčili například dnu (kloubní degenerativní onemocnění) včelími žihadly. Dlouho je již znám příznivý účinek včelího jedu na revmatická onemocnění kloubů a svalstva. Včelí jed (Apitoxin) je sekret jedové žlázy s velkým množstvím látek, z nichž řada je ještě neznámá. Aplikace má řadu pozitivních účinků - baktericidní, snižující krevní tlak, místně znecitlivu-jící, působení na svalový revmatizmus. Nevýhodou je možná alergická reak­ce.

Z výše uvedeného vyplývá, že včelí pro­dukty jsou jedním z nejcennějších darů přírody a byla by velká škoda nevyuží­vat je ve prospěch svého zdraví, životní pohody a celkové tělesné kondice.

Co něžná pohlaví a produkty včel? V současném uspěchaném životním stylu se ženy a dívky potýkají s celou řadou psychosomatických a organic­kých potíží. V období dospívání a mla­dosti jsou to především dermatologic­ké problémy, nepravidelná a bolestivá menstruace a celá řada psychických syndromů. V období mezi 40. a 58. rokem života se stupňují psychosoma­tické potíže u 50% až 90% žen. K nej­častějším projevům patří: noční poce­ní, poruchy spánku, přibývání na váze, vznik depresí a popudivosti, kolísání krevního tlaku, bolesti hlavy a poruchy libida. Plíživě se vkrádají organické potíže, které prezentuje vysychání kůže a sliznic s následnou bolestivostí při pohlavním styku. Objevují se poru­chy štítné žlázy, vylučování inzlulínu a výměny kostní dřeně, ústící v nadná­rodní nemoc dnešních dnů - osteoporózu. Ochabování produkce hormonů je spouštěčem klimakteria, které vede v konečné fázi k menopauze.

 

Uvedené problémy jsou spojené s nedostatečnou hormonální činností, která je primárním obrazem dědičných faktorů, špatné životosprávy a chybné výživy. Důsledkem je rychlejší stárnutí organizmu. Moderní medicína léčí tyto problémy z 80%-ní úspěšností podává­ním vhodných hormonálních přípravků. Ne všechny ženy a dívky však mohou podstoupit tulo hormonální léčbu (zdra­votní či osobní hledisko). Dlouhodobé klinické studie prokázaly, že u skupin žen, které nemohou anebo nechtějí užívat hormony, lze dosáhnout rovněž uspokojivých výsledků užíváním doplň­ků pro speciální výživu na bází včelích produktů, které obsahují vhodný poměr včelí mateří kasičky a fermentovaného pylu, popr. dalších doplňků (koenzym Q10, propolis.vitamin C atd.). V roz­sáhlých testech na celém světě byly při podávání těchto potravních doplňků potlačeny psychosomatické a organic­ké potíže u žen s úspěšností 40% až 80%. Pravidelné užívání těchto pro­duktů může vést i k zastavení obávané osteoporózy. Potravní doplněk rovněž umocnil výsledek hormonální léčby. Tajemství úspěchu synergického půso­bení fermentovaného pylu a mateří kasičky je jednoduché. Fermentovaný květní pyl je zdrojem biologicky dostup­ných minerálií, důležitých aminokyse­lin, vilamínů a všech stopových prvků ve vyváženém složení. Tyto obsahové látky jsou nepostradatelné pro zacho­vání správných životních funkcí. Mateří kasička působí jako biostimulátor orga­nizmu, podporuje tvorbu červených krvinek a povzbuzuje látkovou výměnu. Testy dále prokázaly, že všechny ženy užívající tento speciální pyl s mate­ří kasičkou, vykazovaly více životní radosti, zlepšila se jejich schopnost koncentrace, zvláště na pracovišti a jejich sexuální život získal novou pozi­tivní hodnotu.

Tyto přípravky se staly velice oblíbený­mi, o čemž svědčí vysoká prodejnost a stále rostoucí zájem i v naší zemi.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...