Nejen svět medicíny, ale i široká ve­řejnost se touto otázkou začínají stále více zabývat. Odpověď se skrývá v ter­mínu ANDROPAUZA, či snad ještě lépe částečná androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů.

Hormonální změny související s vě­kem jsou velice dobře popsány u žen a hormonální substituce v období kli­makteria je dnes téměř samozřejmostí. Také u mužů však dochází ve věku kolem 40-55 let k poklesu hormonál­ní aktivity. Pro některé muže je toto období (andropauza) spojeno s po­stupnou a nepříjemnou změnou kvality života, poklesem jejich sexuality, nála­dy a energie, někdy dokonce může vést i k závažnějším zdravotním problémům.

 

Proč je testosteron tak důležitý

Testosteron je hormon s jedinečným působením na mužské tělo. Tvoří se ve varlatech a v nadledvinkách.  Pro muže má stejný význam jako   má  estro-gen pro ženy. Testosteron napomáhá tvorbě bílkovin   a je nezbytný pro    normální sexuální  chování  a pro vznik erekce. Ovlivňuje i řadu me-tabolických pochodů, jako je například tvorba krevních buněk v kostní dřeni, přestavba kostí, metabolismus lipidů, metabolismus sacharidů, funkce jater a růst prostaty.

 

Úbytek testosteronu

Asi od 30 let věku klesá hladina tes­tosteronu, každých deset let zhruba o 10 procent. V těle se současně zvyšuje hladina jiného faktoru, a sice globulinu, vázajícího pohlavní hormony (Sex Hor­mone Binding Globulin -SHBG). SHBG na sebe váže velkou část testosteronu, který v těle obíhá, a znemožní tak jeho působení na tělesné tkáně. Nenavázaná část testosteronu společně s částí jen lehce vázanou na albumin (bílkovina krevní plazmy) pak plní svou prospěš­nou funkci a je známa jako „biologicky dostupný" testosteron.

Andropauza  je   spojena  s   nízkými hladinami    („biologicky    dostupného") testosteronu. Snížení hladiny biologic­ky dostupného testosteronu  postihne každého muže, ale u některých mužů je pokles výraznější než u jiných. Tito muži mohou pak na sobě po­zorovat příznaky andropau-zy.   Příznaky  andropauzy mohou   negativně  ovlivnit kvalitu jejich života a mohou je vystavit dalším, dlouho­dobým rizikům, spojeným s nízkou hladinou testosteronu. Odhaduje se, že u 30 % padesátníků je pokles hladiny testosteronu již natolik výrazný, že může vyvolávat příznaky an­dropauzy, nebo může tyto muže vystavit riziku jejich vzniku.

 

 

Vliv nízké hladiny biologicky dostupného testosteronu

Je-li k dispozici méně testosteronu schopného plnit svou funkci, dochází ke snížení odpovědi cílových tkání na testosteron, a v důsledku toho i k četným změnám. U zdravých mužů se hladiny testosteronu velmi různí, proto se neprojeví u všech stejné změny ani nebudou vyjádřeny stejně výrazně. Mezi typické reakce na nízkou hladinu biologicky dostupného testosteronu patří:¨

 

 • Snížená sexuální žádostivost.
 • Emoční a psychické změny a změny chování.
 • Úbytek svalové hmoty.
 • Snížená svalová síla.
 • Zmnožení tukové tkáně v horní a střední části těla.

 

Je andropauza novinkou?

Andropauza byla vlastně poprvé po­psána v lékařské literatuře ve 40. letech 20. století. Takže se vlastně nejedná o nový soubor příznaků. Ale nová je naše schopnost ji správně diagnostikovat. Citlivé testy, určující hladinu biologicky dostupného testosteronu, nebyly až do­nedávna k dispozici, takže andropauza zůstala dlouhou dobu nedostatečně di­agnostikována a nedostatečně léčena. Nyní, kdy se muži dožívají vyššího věku, se zájem o andropauzu zvyšuje, a to napomáhá zlepšit náš přístup k mužům v této důležité životní etapě.

 

Dalším důvodem, proč nebyla andropauza po celá léta dostatečně diagnostikována, je to, že její příznaky mohou být neurčité a mohou se u růz­ných jedinců lišit. Pro některé muže je obtížné si vůbec přiznat, že se problém vyskytl. A často se také stávalo, že lékaři nepomýšleli na nízkou hladinu testosteronu jako na možnou příčinu to­hoto problému. Uvedené okolnosti pak často vedly lékaře k závěru, že příznaky andropauzy souvisejí s jinými zdravotní­mi potížemi (například s depresí) nebo jsou prostě způsobeny stárnutím. Nyní jsou k dispozici nové metody testování krve a lékařský výzkum se o stárnutí u mužů více zajímá.

 

Proč je třeba brát andropauzu vážně?

Kromě vlivu, který může mít andro-pauza na kvalitu vašeho života, existují další dlouhodobé a méně nápadné účinky andropauzy, které lze hůře odhalit: zvýšené kardiovaskulární riziko a osteoporóza.

 

Andropauza a osteoporóza

U zdravých jedinců dochází trvale k odbourávání a přestavbě kostní tkáně. U jedinců s osteoporózou převažuje ztráta kostní tkáně nad schopností její novotvorby. Všichni jsme slyšeli o ženách, které po menopauze trpěly prořídnutím kostí, neboli osteoporózou. Soudí se, že u mužů tuto rovnováhu po­máhá udržet testosteron.

 

Mezi 40. a 70. rokem života muže se hustota kostní tkáně sníží až o 15 %.

Bohužel se zdá, že s přibývajícím vě­kem a snižující se hladinou testosteronu se u mužů projevuje podobná závislost rizika vzniku osteoporózy jako u žen. Ještě důležitější je to, že přibližně každý osmý muž starší 50 let skutečně má osteoporózu. Četnost zlomenin krčku kosti stehenní se u stárnoucích mužů zvyšuje exponenciálně, podobně jako u žen, přičemž tento trend začíná u mužů přibližně o 5-10 let později než u žen. Třetina zlomenin krčku v České repub­lice postihuje muže. Incidence zlomeni­ny krčku u mužů starších 65 let je 4-5 na 1000. Zatímco četnost zlomenin u mužů roste, u žen se začíná stabilizovat, nejspíše díky změnám životního stylu, nahrazování vápníku a hormonální sub­stituční léčbě, jejíž výhod ženy využívají.

 

Nízká hustota kostí s sebou nese rizi­ko častých zlomenin, doprovodné bo­lesti a v mnoha případech i riziko ztráty soběstačnosti. Nejčastěji dochází k po­stižení zápěstí, krčku kosti stehenní, páteře a žeber. Následky osteoporózy se mohou projevit jako pomalé, ale pro­gresivní hrbení páteře a snížení tělesné výšky. Zdá se, že obzvláště závažný do­pad mají zlomeniny krčku kosti stehenní - až jedné třetině pacientů se již nikdy nevrátí plná pohyblivost.

 

Ohrožuje vás osteoporoza?

 

Dopředu nelze říci, u koho se osteo­poróza vyskytne. Existuje však několik faktorů, které mohou pro některé muže představovat zvýšené riziko. Patří mezi ně:

 • Věk,
 • nízká hladina testosteronu,
 • výskyt osteoporózy u pokrevně příbuzných,
 • křehká tělesná stavba nebo malá postava,
 • užívání některých léků, například kortikosteroidů, léků proti křečím
  a léků proti odhojenítransplantátu,
 • nadměrné požívání alkoholu,
 • kouření,
 • nedostatek zátěžového cvičení.

 

Kardiovaskulární rizika

 

V současnosti se všeobecně přijí­má jako fakt, že riziko aterosklerózy(kornatění tepen) se u žen zvyšuje po menopauze. Zdá se, že substituční léč­ba estrogeny tento trend dokáže zvrátit. Nedávno získané poznatky prokazují, že se podobné zvýšení rizika vyskytuje s přibývajícím věkem u mužů s klesající hladinou testosteronu. Ačkoliv tento výzkum není dosud v tak pokročilém stádiu jako u žen, klinické nálezy uka­zují na spojení mezi nízkou hladinou testosteronu a zvýšením faktorů kardi­ovaskulárního rizika u mužů. * Vztah příčinné souvislosti nebyl ve vel­kých klinických studiích dosud stanoven. Současná klinická práce podporuje další výzkum v této důležité oblasti.

 

Co můžete očekávat od substituce testosteronem

 

U mužů v andropauze byla prokázána vysoká účinnost a značný přínos substituční léčby testosteronem, podobně jako je tomu u žen v menopauze při substituční léčbě estrogeny. Neplatí to ovšem pravšechny muže: muži, mající shora vyjmenované příznaky, mohou mít i jiné zdravotní problémy, které jsou příčinou těchto příznaků. Substituční léčba testosteronem je dobrým řešením pro mnoho mužů, kteří násobě pozorují příznaky ovlivňující kvalitu jejich života. Váš lékař pečlivě prověří, zda jste pro substituční léčbu vhodným kandidátem. Provede při tom i laboratorní vyšetření krve a fyzikální vyšetření. Důležité je, že byl-li u Vás zjištěn nádor prostaty nebo máte-li rakovinu prsu, není pro Vás substituční léčba testosteronem vhod­ná. Po zjištění, že jste pro substituční léčbu vhodným kandidátem je možno testosteron podávat ústy v podobě to­bolek nebo v nitrosvalových injekcích. Po dobu léčby testosteronem bude Váš lékař pravděpodobně sledovat Váš pokrok a celkový zdravotní stav. Pokud jsou Vaše reakce podobné jako u většiny mužů, budete pozorovat vel mi málo nežádoucích účinků nebo vůbec žádné.

V různých klinických studiích byly u mužů s nízkou hladinou testosteronu zjištěny velice příznivé reakce na tes­tosteron. Mezi ně patří:

 • zlepšení nálady a celkového po­citu zdraví a pohody,
 • posílení duševní a fyzické ener­gie,
 • zeslabení hněvu, podrážděnosti, smutku, únavy, nervozity,
 • zlepšení kvality spánku,
 • zvýšení libida a sexuální výkon­nosti,
 • zeslabení biochemických zná­mek odbourávání kostí a zvýšení
  hustoty kostí,
 • zvýšení podílu svalstva a snížení podílu tuku,
 • zvýšení svalové síly (horní a dolní končetiny, stisk ruky),  
 • potenciální snížení  rizika one­mocnění srdce.

 

Při léčbě testosteronem pociťuje většina mužů větší vitalitu, pozoruje zlepšení ve schopnosti vydávat energii, zlepšení nálady, soustředění, kognitiv­ních (rozpoznávacích) funkcí, zesílení libida, sexuální výkonnosti a zlepšení celkového pocitu zdraví a pohody. Tyto účinky jsou obvykle zaznamenány během 3-6 týdnů. Mezi další možné příznivé účinky patří zachování nebo zvýšení hustoty kostí, zlepšení tělesné kompozice, zvýšení objemu svalstva a svalové síly a také zlepšení prostoro­vé orientace.

 

Kam se můžete s „mužskými problémy" obrátit?

 

Nejlépe dostupným oborem, který má vztah k těmto problémům, je urologie, z níž andrologie vznikla. Urologie je obor, který v této oblasti uplatňuje hlav­ně své organické zaměření na problé­my mužského močového a pohlavního ústrojí, zejména prostatu.

Pomoc lze nalézt také na sexuologii  a endokrinologii. Endokrinologie se zabývá diagnostikou a léčbou hormonálních problémů v souvislosti s interními obory.

Základním zdrojem informací by měl být praktický lékař, kte­rý zná své pacienty nejlépe a může je orientovat správným směrem.

 

Jak vypadá vyšetření?

Především je nutno říci, že vyšetření ne­jsou nijak bolestivá, muže nečeká nic zlého. Vyšetření vyžaduje dosti času, klidu a soukromí. Je třeba všechny potíže říci po pravdě a úplně, zbytečný ostych nadělá někdy velké problémy.

Základem je klinické vyšetření po­hlavních orgánů a prostaty, které někdy pacient vnímá jako nepříjemné. Pro­statu vyšetřuje lékař prstem v rukavici, zavedeným do konečníku. Aby vyšet­ření nebolelo, je rukavice namočena do vazelíny nebo znecitlivujícího gelu. Šetrně provedené vyšetření skutečně nebolí. Má-li pacient hemeroidy či po­tíže s konečníkem, měl by na to lékaře před vyšetřením upozornit.

Vyšetření hormonálních hladin se provádí ze vzorku krve odebraného ob­vyklým způsobem ze žíly na předloktí.

Je možné, že lékař bude potřebovat několik vzorků odebraných v různou denní dobu v různých časových interva­lech. U mužů s onemocněním prostaty starších 40 let a tam, kde v rodině je příbuzný s onemocněním prostaty, je třeba vyšetření prostatického specific­kého antigenu. Také k vyšetření cukru, cholesterolu a tuků v krvi je často zapo­třebí odběr krve.

Podle výsledků vyšetření lékař zva­žuje eventuální další, cílené vyšetřo­vací postupy, které jsou v dnešní době ambulantní a nebolestivé. Po ukončení vyšetřování provede zhodnocení vý­sledků a seznámí pacienta s možnost­mi léčby.

 

Udělejte si malý test:

1.   Pociťujete pokles libida (sexuálního náboje,jiskry)?  
                           
2.   Máte pocit nedostatku energie?    
     
3.   Pociťujete pokles síly a vytrvalosti? 
                                                      
4.   Zmenšila se Vaše tělesná výška?  
                                                       
5.   Zaznamenal jste zmenšení Vaší „radosti ze života"?          
                  
 6.   Jste často smutný nebo mrzutý?  
                                                         
 7.   Je Vaše erekce slabší než dříve?  
                                                       
8.  Zaznamenal jste pokles svých pohybových schopnosti (sport,  tělesná námaha ...)?

9.   Usínáte po obédé? 

10.   Zhoršila se Vaše pracovní výkonnost v zaměstnání?        

                   

Odpovíte-li kladně alespoň na 6 otázek, přemýšlejte o návštěvě odborníka.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...